Lidingö Stad

Lidingö Stad arbetar aktivt med miljöfrågor. Under 2021 antogs ett nytt miljöprogram som ska gälla mellan åren 2021–2030 för Lidingö stads verksamheter. Miljöprogrammet syftar till att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Det nya miljöprogrammet har koppling till åtta av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030, FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Därtill arbetar staden med de nationella miljömålen, där fokus ligger på 8 av de 16 miljömålen.

Målområden

Programmet är indelat i tre målbilder som beskriver var Lidingö stad ska vara år 2030, och som valts ut för att göra stor miljönytta. Under de tre målbilderna finns 10 målområden som innehåller konkreta aktiviteter som staden ska genomföra fram till 2025. Läs gärna mer i Lidingös Miljöprogram 2021-2030:

Begränsad klimatpåverkan

Rikt växt- och djurliv

Rika och livskraftiga vattenmiljöer

Omställningen går för långsamt

Ni har hört och läst det många gånger. Omställningen går för långsamt. Det finns många bra idéer och planer, men besluten och genomförandet dröjer. Allt för länge. Än har vi inte kunnat böja utsläppskurvorna eller förlusten av biologisk mångfald i rätt riktning. Och de beslut som tagits på nationell nivå når inte ens hälften så långt av målsättningen.

Vi måste öka tempot

Ett Hållbart Lidingö vill vara en inspiratör och katalysator för att snabba på omställningen i vårt lokala samhälle. Vi vill med goda exempel och nätverksbyggande skapa nya vägar för hur vi tillsammans på Lidingö sätter gemensamma mål och driver igenom dem, med stadens politiker, näringslivet och boende på ön.

Inkludera
alla
kommuner
i Sveriges
klimatarbete
genom ett
klimatavtal

Klimatkommunerna

Intresserad av att vara med? Hör av dig till oss!