Kategorier
Allmänt

Ett hållbart Lidingö för framtida generationer

Översiktsplan för Lidingö 2024

Översiktsplanen (ÖP) är ett utvecklingsinstrument – ett av kommunens viktigaste strategidokument. Den är kommunens ledsagare in i framtiden.

”Översiktsplanen i praktiken” – Sveriges kommuner och regioner

Föreningen Ett hållbart Lidingö välkomnar Lidingö stads samrådsförslag till Översiktsplan 2024 och ser positivt på stadens ambitioner att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi betonar vikten av tydliga, mätbara mål i linje med vetenskapens rekommendationer och Agenda 2030, samt behovet av samverkan mellan stadens parter för att skapa ett vitalt och blomstrande näringsliv i balans med miljön.

Här kan du läsa Ett hållbart Lidingös yttrande över Översiktsplan för Lidingö 2024